جستجو
loading
هدف: 6,100,000تومان

طرح پرورش دام از نوع بز توسط ابوالقاسم شمس الدینی

موفق
هدف: 2,100,000تومان

طرح خرید کود توسط مصطفی منصوری

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح کشت کنجد توسط خاتون پهلوانی

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح پروش دام از نوع بز توسط حسین پهلوانی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح کشت برنج توسط عبدالرضا خلفی

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح پرورش دام از نوع بز توسط واحد بامری

موفق