جستجو
loading
18 روز مانده
هدف: 21,000,000تومان

با حمایت خود از طرح چراغ سابقی نژاد ایشان را درجهت کاشت گندم یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
18 روز مانده
هدف: 20,100,000تومان

با حمایت خود از طرح زمان دیناری نژاد ایشان را درجهت کاشت گندم به روش قطره ای یاری نمایید.

حمایت می‌کنم
هدف: 14,900,000تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط واحد بامری

موفق
هدف: 9,100,000تومان

طرح کشت کنجد توسط چاووش شهریاری سابقی

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط بهروز آباد

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط علی بامری شیوا

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط صالح اسکندری

موفق
هدف: 30,100,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط مهرانگیز دهمیری ابراهیم دهمیری

موفق
هدف: 100,100,000تومان

طرح شراکت در طرح راه اندازی موتور پمپ آب برقی توسط نادعلی روشنی زهکلوت خانعلی روشنی زهکلوت بلقیس بامری زهکلوت محمدعلی روشنی زهکلوت

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط مصطفی سابقی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط سعید دهمیری

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط امید امیری جاز

موفق