جستجو
loading
هدف: 20,100,000تومان

طرح پرورش زنبورعسل توسط اکرم ظاهری

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق
هدف: 25,100,000تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 5,720,000تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عبدالحسین داودی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح ساخت استخر پرورش ماهی توسط ولید کعب

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط حسین منصوری

موفق
هدف: 8,600,000تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عباس داودی

موفق
هدف: 8,600,000تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط علی میاحی

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط رضا منصوری

موفق
هدف: 8,600,000تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط صادق داودی

موفق
هدف: 8,600,000تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط یاسر منصوری

موفق
هدف: 8,600,000تومان

طرح خرید سم،کود و کمباین توسط عباس منصوری

موفق