جستجو
loading

قالی بافی

هدف: 10,550,000 تومان

کنار عاطفه خانم برای توسعه قالیبافی اش باشیم.

موفق

توسعه هویه‌کاری روی پارچه

هدف: 9,350,000 تومان

در کنار اسمان حسنی در طرح هویه کاری رو پارچه باشیم

موفق

قالیبافی

هدف: 14,350,000 تومان

زینب خانم هنرمند و فعال در زمینه‌ی قالیبافی، برای توسعه کسب و کارش به حمایت ما نیاز دارد.

موفق

خرید تجهیزات گلیم بافی

هدف: 11,500,000 تومان

با حمایت از زینب خانم هنرمند و فعال، او را در توسعه گلیم بافی اش که سبب افزایش درآمدش می‌شود، همراهی کنیم.

موفق

خرید تجهیزات قالیبافی

هدف: 14,350,000 تومان

خانم ثریا یوسفی تجربه زیادی در قالیبافی دارد، ایشان برای توسعه کسب وکارش به حمایت ما نیاز دارد.

موفق

راه‌اندازی کارگاه بافندگی

هدف: 53,300,000 تومان

با حمایت از طرح راه‌اندازی کارگاه گلیم بافی خواهران مرادی هنرمند، زمینه ساز اشتغال چندین نفر باشیم.

موفق

خرید تجهیزات گلیم بافی

هدف: 28,600,000 تومان

خانم راضیه سلطانی فر و فاطمه زارعی دو بانوی هنرمند و پرتلاش از روستای کافتر برای راه‌اندازی کارگاه گلیم بافی خود به حمایت ما نیاز دارند.

موفق

قالیبافی

هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت از طرح قالی بافی و گلیم بافی خانم کبری احمدی، باعث ماندگاری این هنر اصیل شویم.

موفق

خرید تجهیزات خیاطی

هدف: 24,800,000 تومان

همراه خانم زهرا صادقی با انگیزه و پرتلاش باشیم تا به آرزویش که راه‌اندازی کارگاه خیاطی است برسد.

موفق

توسعه قالی بافی

هدف: 9,600,000 تومان

فاطمه خانم باتجربه و هنرمند، برای خرید مواد اولیه قالیبافی به حمایت ما نیاز دارد.

موفق

لحاف دوزی

هدف: 19,100,000 تومان

با حمایت از طرح لحاف دوزی به آقای کورش صیدی در تحقق آرزویش کمک کنیم.

موفق

فرش دست بافت

هدف: 12,450,000 تومان

با حمایت از زهرا خانم با تجربه و کاربلد در حرفه قالیبافی سبب افزایش درآمدش شویم.

موفق