جستجو
loading

توسعه کارگاه صنایع دستی

هدف: 12,100,000 تومان

طرح توسعه کارگاه صنایع دستی توسط ماه پاره عیدی وندی

موفق

خرید تجهیزات سوزن دوزی

هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

موفق

سوزن دوزی

هدف: 9,100,000 تومان

طرح سوزن دوزی توسط هاجر حیدرزاده

موفق

احداث کارگاه تپه زنی

هدف: 5,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه تپه زنی توسط فاطمه بامری

موفق

تولید و فروش صنایع دستی

هدف: 25,100,000 تومان

طرح تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

موفق

راه اندازی حرفه نگین کاری

هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی حرفه نگین کاری توسط مسعود آخوندزاده

موفق

تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی

هدف: 9,700,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

موفق

صنایع دستی

هدف: 5,300,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط مهناز ظاهری عبده وند

موفق

صنایع دستی

هدف: 3,900,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط زهرا عیدی وندی

موفق

صنایع دستی

هدف: 7,100,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط بیگم جان عیدی وندی

موفق