جستجو
loading
هدف: 10,100,000 تومان

طرح پروررش مرغ محلی توسط طیبه غلامیان

موفق
هدف: 14,900,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط واحد بامری

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح دامداری توسط پرویز کدخدامنش

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت استخر پرورش ماهی توسط ولید کعب

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده توسط فرزاد چاوران

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط حسین منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط عیسی سابقی نژاد

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط رضا منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط زهرا عصابر

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید دام توسط نعیمه علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق