جستجو
loading
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود (کاشت گندم) توسط حمید کعبی کرم الله

موفق
هدف: 3,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مهدی کعب کرم الله

موفق
هدف: 2,600,000 تومان

طرح کشت نخل خرما توسط منصور بامری

موفق
هدف: 7,200,000 تومان

طرح کشت نخل خرما توسط منصور بامری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه استاندارد پرورش دام توسط عبدالزهرا کرملاچعب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح پرورش دام و ساخت جایگاه توسط زینت کریمی

موفق
هدف: 6,180,000 تومان

طرح پرورش دام بز توسط عیسی بامری

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح پرورش بوقلمون توسط قباد بامری زهكلوت

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علی کرملاچعب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کلزا توسط ایمان فرامرزی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فواد کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عادل کرملاکعب

موفق