جستجو
loading
هدف: 7,600,000تومان

طرح خرید تجهیزات خرازی توسط زهرا پیری

موفق
هدف: 5,150,000تومان

طرح لحاف دوزی توسط معصومه خواجویی خواه

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح خیاطی توسط فهیمه غزوی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح احداث جایگاه دام توسط نور بی بی جمشیدی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط کشور اسفرم

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح تکمیل جایگاه و پرورش دام توسط زینب عاشوری ولی

موفق
هدف: 5,150,000تومان

طرح هرس کردن نخل خرما توسط نسرین نرماشیری

موفق
هدف: 2,115,000تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط ماهی بونگی

موفق
هدف: 6,950,000تومان

طرح تجهیز جایگاه و خرید دام توسط بانو لران

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح پرورش بز توسط فاطمه حسینی نژاد

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط بلور بامری

موفق
هدف: 7,950,000تومان

طرح مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط هانیه احمدی

موفق