جستجو
loading
هدف: 10,100,000تومان

طرح پروررش مرغ محلی توسط طیبه غلامیان

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط بانو نرماشیری

موفق
هدف: 9,100,000تومان

طرح خرید چرخ زه دوزی توسط مهدیم بامری

موفق
هدف: 12,100,000تومان

طرح کارگاه نگین زنی توسط شریفه نرماشیری

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح گسترش سوپر مارکت توسط شهناز دامنی

موفق
هدف: 9,100,000تومان

طرح گسترش کار تپه زنی توسط عایشه آهورانی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح خیاطی زنانه توسط آمنه کدخدایی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح ارتقای مغازه خرازی توسط سکینه آهورانی

موفق
هدف: 5,100,000تومان

طرح احداث کارگاه تپه زنی توسط فاطمه بامری

موفق
هدف: 9,700,000تومان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق