جستجو
loading
هدف: 6,100,000تومان

طرح خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

موفق
هدف: 9,100,000تومان

طرح سوزن دوزی توسط هاجر حیدرزاده

موفق
هدف: 5,100,000تومان

طرح احداث کارگاه تپه زنی توسط فاطمه بامری

موفق
هدف: 25,100,000تومان

طرح تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح راه اندازی حرفه نگین کاری توسط مسعود آخوندزاده

موفق
هدف: 9,700,000تومان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

موفق
هدف: 5,300,000تومان

طرح صنایع دستی توسط مهناز ظاهری عبده وند

موفق
هدف: 3,900,000تومان

طرح صنایع دستی توسط زهرا عیدی وندی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح صنایع دستی توسط بیگم جان عیدی وندی

موفق