جستجو
loading
هدف: 5,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه تپه زنی توسط فاطمه بامری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی حرفه نگین کاری توسط مسعود آخوندزاده

موفق
هدف: 9,700,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

موفق