جستجو
loading
هدف: 7,100,000تومان

طرح تجهیز آرایشگاه زنانه توسط زینب دانگاه

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط حوری علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط زینب سیفعلی

موفق
هدف: 4,800,000تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط نرگس بامری زه کلوت

موفق
هدف: 2,900,000تومان

طرح خرید یخچال فریزر توسط هاجر سابقی نژاد

موفق
هدف: 4,700,000تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فاطمه عاشوری

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط مریم سالاری

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط فاطمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح صنایع دستی توسط بیگم جان عیدی وندی

موفق
هدف: 7,080,000تومان

طرح پرورش دام بز توسط فاطمه بونگی نژاد

موفق
هدف: 7,220,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط آمنه بامری راد

موفق