جستجو
loading
هدف: 20,100,000تومان

طرح راه اندازی کارگاه تولیدی لباس توسط یسری اموری

موفق
هدف: 8,100,000تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط افسانه پادیاب

موفق
هدف: 25,100,000تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 8,900,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط صغری پیرحسینی چاه حسن

موفق
هدف: 5,900,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح راه اندازی مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 11,100,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط زهرا بونگی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح راه اندازی کافی نت توسط زهرا حقیقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح خیاطی زنانه توسط آمنه کدخدایی

موفق
هدف: 25,100,000تومان

طرح سرویس آشپز خانه توسط فوزیه هلالی

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح ارتقای مغازه خرازی توسط سکینه آهورانی

موفق
هدف: 10,021,000تومان

طرح گسترش آرایشگاه توسط مدینه سابقی نژاد

موفق