جستجو
loading
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط حسن منصوری

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط عبدالله منصوری

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط خالد منصوری

موفق
هدف: 2,900,000 تومان

طرح خرید کود توسط نهبان منصوری

موفق
هدف: 2,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط جمال منصوری

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط یعقوب مبارکی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح پرورش دام از نوع بز توسط ابوالقاسم شمس الدینی

موفق
هدف: 2,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط مصطفی منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط خاتون پهلوانی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح پروش دام از نوع بز توسط حسین پهلوانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کشت برنج توسط عبدالرضا خلفی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید تجهیزات جهت انجام پروژه های ساختمانی توسط حمید مریدخواه

موفق