جستجو
loading
هدف: 25,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط سجاد عزیززاده

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط آریا عزیززاده

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط محسن ناروئی سورگاوان

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط اسماعیل داد خدایی

موفق
هدف: 6,210,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط اصغر جلالی

موفق
هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط یوسف مرادی چاه شاهی

موفق
هدف: 4,800,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

موفق
هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فاطمه عاشوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح آبیاری قطره ای و کاشت لیمو توسط خدامراد سابقی نژاد

موفق
هدف: 3,915,000 تومان

طرح کاشت نخل توسط عیسی عصابر بونگ

موفق