جستجو
loading
هدف: 12,100,000 تومان

طرح توسعه کارگاه صنایع دستی توسط ماه پاره عیدی وندی

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح تولید و فروش صنایع دستی توسط منیژه براهویی

موفق
هدف: 3,900,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط زهرا عیدی وندی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط بیگم جان عیدی وندی

موفق