جستجو
loading
هدف: 25,100,000تومان

طرح احداث کارگاه پرورش قارچ توسط فاطمه محمدی قلعه گژدم

موفق
هدف: 4,650,000تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط آذر اکبری

موفق
هدف: 4,800,000تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

موفق
هدف: 4,700,000تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فاطمه عاشوری

موفق
هدف: 5,150,000تومان

طرح هرس کردن نخل خرما توسط نسرین نرماشیری

موفق
هدف: 2,115,000تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط ماهی بونگی

موفق