جستجو
loading
هدف: 10,100,000تومان

طرح پروررش مرغ محلی توسط طیبه غلامیان

موفق
هدف: 15,100,000تومان

طرح راه اندازی جایگاه دام توسط فریده سعیدی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط زهرا عصابر

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح خرید دام توسط نعیمه علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط زینب سیفعلی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط حوری علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط نرگس بامری زه کلوت

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط مریم سالاری

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط فاطمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 7,080,000تومان

طرح پرورش دام بز توسط فاطمه بونگی نژاد

موفق
هدف: 7,220,000تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط آمنه بامری راد

موفق