جستجو
loading
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط زهرا عصابر

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید دام توسط نعیمه علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط حوا پهلوانی

موفق
هدف: 8,150,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط ثریا نارویی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گیاه وسمه توسط فریبا پهلوانی

موفق
هدف: 4,320,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط نسیبه سالاری

موفق
هدف: 3,900,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط زهرا عیدی وندی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه زنانه توسط زینب دانگاه

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط حوری علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط زینب سیفعلی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط نرگس بامری زه کلوت

موفق