جستجو
loading
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط حیات دادخدایی خرگوشکی

موفق
هدف: 40,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خیاطی توسط یاسمن اموری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فهیمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط نوشین راهپیما

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط الهه وجدانی

موفق
هدف: 6,600,000 تومان

طرح خیاطی توسط عشرت سابقی نژاد

موفق
هدف: 9,930,000 تومان

طرح گسترش کارگاه خیاطی توسط نعیمه شجیرات

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط بی بان بامری زهکلوت

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح آرایشگاه زنانه توسط کبری سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح تجیهز سوپر مارکت توسط مریم سابکی

موفق
هدف: 9,650,000 تومان

طرح راه اندازی خیاطی در منزل توسط صدیقه بامری زه کلوت

موفق
هدف: 9,700,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

موفق