جستجو
loading
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط عیسی سابقی نژاد

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط حمید جام گوهری

موفق
هدف: 5,400,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط حمید روشنی زهکلوت

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مصطفی سابقی نژاد

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عباس داودی

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط علی میاحی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط روح الله رحمانی مطلق

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط جلال رحمانی مطلق

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مرتضی سابقی نژاد

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط رضا منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط محمد پهلوانی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط بهاءالدین سابقی نژاد

موفق