جستجو
loading
هدف: 5,689,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط رحیمه بامری

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت نهال خرمای ربی توسط اسماعیل داد خدایی

موفق
هدف: 84,100,000 تومان

طرح برق کشی به زمین های کشاورزی توسط سعید درزاده نوید درزاده نعیم درزاده کلثوم درزاده عبدالوحید درزاده حامد درزاده جمیله درزاده

موفق
هدف: 5,689,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط ابراهیم بامری

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط اسلام دهمیری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت استخر پرورش ماهی توسط ولید کعب

موفق
هدف: 9,175,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط احمد بامری

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط پروین دهمیری نژاد

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط در محمد بامری

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده توسط فرزاد چاوران

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط احمد روشنی

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط حسین منصوری

موفق