جستجو
loading
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علی کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط حسن منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح راه اندازی مرغداری توسط موسی بامری راد

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط بهروز آباد

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خرید بذر و کود جهت کاشت گندم توسط حسین منصوری

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح پرواربندی بز توسط کبری نوابی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی زنبورداری توسط اکرم ظاهری عبده وند

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط حسن منصوری

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط عبدالله منصوری

موفق
هدف: 4,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط خالد منصوری

موفق
هدف: 2,900,000 تومان

طرح خرید کود توسط نهبان منصوری

موفق
هدف: 2,100,000 تومان

طرح خرید کود توسط جمال منصوری

موفق