جستجو
loading
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط بهرام بامری راد

موفق
هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط رامین بامری راد

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط ایرانملک جمشیدی

موفق
هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط خدارحم جمشیدی

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط زاهد جمشیدی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم از داشت تا برداشت 3 هکتار توسط سرتیپ منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عدنان منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشت گندم از داشت تا برداشت 3هکتار توسط فالح منصوری

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح تسطیح زمین به مقدار 3/5 هکتار توسط احمد منصوری

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح کشت گندم از داشت تا برداشت 2/5 هکتار توسط حسین منصوری

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط کلثوم سابقی نژاد

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عباس منصوری

موفق