جستجو
loading
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط احمد کرملاچعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشت گندم از داشت تا برداشت 4 هکتار توسط علی منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عبدالحسن کعب

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عباس مرادی

موفق
هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط رستم جمشیدی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فاخر چعبی

موفق
هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مصیب روشنی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط کمال کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سامر کعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مرتضی منصوری

موفق
هدف: 4,900,000 تومان

طرح تسطیح زمین به مقدار 2/5 هکتار توسط فرید منصوری

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح کاشت گندم4هکتار توسط محمد منصوری

موفق