جستجو
loading
هدف: 6,844,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط عزت لران

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه استاندارد پرورش دام توسط کریم فرج اله چعب

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح پرورش دام توسط محمد محمودی برجک

موفق
هدف: 6,950,000 تومان

طرح تجهیز جایگاه و خرید دام توسط بانو لران

موفق
هدف: 2,115,000 تومان

طرح کاشت نخل خرما توسط ماهی بونگی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح پرورش بز توسط فاطمه حسینی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام بز توسط بهرام پهلوانی دهگودال

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام توسط قادر جمشیدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط بلور بامری

موفق
هدف: 6,600,000 تومان

طرح تجهیز جایگاه و خرید دام توسط حسین سابکی زهکلوت

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش بز توسط ابراهیم رستمی پور رودباری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید دستگاه برش و قالب بندی علوفه توسط مرضیه لران

موفق