جستجو
loading
هدف: 7,100,000 تومان

طرح آبیاری قطره ای و کاشت لیمو توسط خدامراد سابقی نژاد

موفق
هدف: 7,080,000 تومان

طرح پرورش دام بز توسط فاطمه بونگی نژاد

موفق
هدف: 3,915,000 تومان

طرح کاشت نخل توسط عیسی عصابر بونگ

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح پرورش بوقلمون توسط قباد بامری زهكلوت

موفق
هدف: 3,100,000 تومان

طرح مرغداری توسط موسی بامری راد

موفق
هدف: 7,220,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط آمنه بامری راد

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط محمد جمشیدی

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط عیسی یار الهی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط عزت پورشیرانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح احداث جایگاه دام توسط نور بی بی جمشیدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تکمیل جایگاه و پرورش دام توسط زینب عاشوری ولی

موفق
هدف: 5,150,000 تومان

طرح هرس کردن نخل خرما توسط نسرین نرماشیری

موفق