جستجو
loading
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط احمد منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط حامد منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط حوری علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط زینب سیفعلی

موفق
هدف: 5,030,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام توسط منوچهر بونگی نژاد

موفق
هدف: 4,970,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط یحیی نارویی زاده

موفق
هدف: 4,970,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط بختیار نارویی زاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط نرگس بامری زه کلوت

موفق
هدف: 4,800,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فرشته دانگاه

موفق
هدف: 4,700,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط فاطمه عاشوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط مریم سالاری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط فاطمه خادمی زه کلوت

موفق