جستجو
loading
هدف: 4,320,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط نسیبه سالاری

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح جهت هزینه برداشت محصول توسط موسی فلاحی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط احمد پهلوانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط یحیی دیمیری جاز

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح خرید کود و سم برای کشت برنج توسط عدنان منصوری

موفق
هدف: 4,385,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مسلم ناروئی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط فردین قاسمی فر

موفق
هدف: 5,200,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط امیر اسکندری نژاد

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط نیما منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط رحیم منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط باقر منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط محمد منصوری

موفق