جستجو
loading
هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی کافی نت توسط زهرا حقیقی نژاد

موفق
هدف: 14,100,000 تومان

طرح احداث مکانیکی موتور و گیربکس توسط موسی سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خیاطی زنانه توسط آمنه کدخدایی

موفق
هدف: 12,600,000 تومان

طرح مغازه برق کشی و لوله کشی توسط منصور دادخدایی

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح خرید چرخ چکن دوزی توسط یونس طوقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ارتقای مغازه خرازی توسط سکینه آهورانی

موفق
هدف: 25,100,000 تومان

طرح سرویس آشپز خانه توسط فوزیه هلالی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح خیاطی چکن دوزی توسط سعید کدخدا

موفق
هدف: 18,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط سعید ایزدپناه

موفق
هدف: 14,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط مهدی بامری

موفق
هدف: 10,021,000 تومان

طرح گسترش آرایشگاه توسط مدینه سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی چکن دوزی توسط محسن بلوچی

موفق