جستجو
loading
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خیاطی و سوزن دوزی توسط کلثوم بامری زهکلوت

موفق
هدف: 6,600,000 تومان

طرح خیاطی توسط صدیقه سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح سوپر مارکت توسط خدیجه بزرگی زاده

موفق
هدف: 8,316,900 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط محسن آخوندزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط پری پادیاب

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی چکن دوزی توسط عبدالوحید رئیسی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح توسعه سوپر مارکت توسط عماد رحیمی

موفق
هدف: 7,400,000 تومان

طرح خرید پرینتر توسط علیا لران

موفق
هدف: 9,400,000 تومان

طرح گسترش آرایشگاه توسط مریم بامری زهکلوت

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح آرایشگاه مردانه توسط ابوبکر نوکری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپر مارکت توسط صغری داد خدا زاده

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خیاطی توسط کلثوم علیمرادزاده

موفق