جستجو
loading
هدف: 5,300,000تومان

طرح صنایع دستی توسط مهناز ظاهری عبده وند

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح تجهیز سوپر مارکت توسط صغری داد خدا زاده

موفق
هدف: 6,400,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط کلثوم سابقی نژاد

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح خیاطی توسط کلثوم علیمرادزاده

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح ساخت جایگاه و پرورش دام توسط زهرا عصابر

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح خرید دام توسط نعیمه علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط حوا پهلوانی

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید بز توسط زیبا غریب

موفق
هدف: 8,150,000تومان

طرح کاشت کنجد توسط ثریا نارویی

موفق
هدف: 4,320,000تومان

طرح کاشت ارزن توسط نسیبه سالاری

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح کاشت گیاه وسمه توسط فریبا پهلوانی

موفق
هدف: 3,900,000تومان

طرح صنایع دستی توسط زهرا عیدی وندی

موفق