جستجو
loading
هدف: 8,600,000تومان

طرح آرایشگاه زنانه توسط کبری سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح تجیهز سوپر مارکت توسط مریم سابکی

موفق
هدف: 9,650,000تومان

طرح راه اندازی خیاطی در منزل توسط صدیقه بامری زه کلوت

موفق
هدف: 9,700,000تومان

طرح تجهیز کارگاه خانگی سوزن دوزی توسط نوره آزادی

موفق
هدف: 6,100,000تومان

طرح خیاطی و سوزن دوزی توسط کلثوم بامری زهکلوت

موفق
هدف: 6,600,000تومان

طرح خیاطی توسط صدیقه سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,689,000تومان

طرح کاشت یونجه توسط رحیمه بامری

موفق
هدف: 10,100,000تومان

طرح سوپر مارکت توسط خدیجه بزرگی زاده

موفق
هدف: 7,100,000تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط پری پادیاب

موفق
هدف: 7,400,000تومان

طرح خرید پرینتر توسط علیا لران

موفق
هدف: 9,400,000تومان

طرح گسترش آرایشگاه توسط مریم بامری زهکلوت

موفق
هدف: 7,372,000تومان

طرح کاشت یونجه توسط پروین دهمیری نژاد

موفق