جستجو
loading

خرید و فروش یونجه

هدف: 24,100,000 تومان

طرح خرید و فروش یونجه توسط علی قهرمانی

موفق

پرورش زنبورعسل

هدف: 20,100,000 تومان

طرح پرورش زنبورعسل توسط مصطفی بیرانوند

موفق

کاشت گندم

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط یاسر بیگی

موفق

راه اندازی مغازه خرازی و پارچه فروشی

هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی مغازه خرازی و پارچه فروشی توسط فریده موسی یی

موفق

تجهیز مغازه میوه و سبزیجات

هدف: 10,100,000 تومان

طرح تجهیز مغازه میوه و سبزیجات توسط بهنام نرماشیری

موفق

کاشت گندم و جو

هدف: 13,600,000 تومان

طرح کاشت گندم و جو توسط قرص پور ساعدی

موفق

کاشت گندم و جو

هدف: 12,100,000 تومان

طرح کاشت گندم و جو توسط نصرت الله پیری

موفق

توسعه کارگاه صنایع دستی

هدف: 12,100,000 تومان

طرح توسعه کارگاه صنایع دستی توسط ماه پاره عیدی وندی

موفق

خرید تجهیزات آرماتوربندی

هدف: 25,100,000 تومان

طرح خرید تجهیزات آرماتوربندی توسط علیرضا رضایی

موفق

خرید دستگاه ردیف کار

هدف: 25,100,000 تومان

طرح خرید دستگاه ردیف کار توسط کریم بیگی

موفق

کاشت گندم به روش قطره ای

هدف: 20,100,000 تومان

طرح کاشت گندم به روش قطره ای توسط زمان دیناری نژاد

موفق

کاشت گندم

هدف: 22,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط چراغ سابقی نژاد

موفق