جستجو
loading

کاشت کلزا

هدف: 4,100,000 تومان

طرح کاشت کلزا توسط مجید زمانی

موفق

کاشت گندم

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سیدعبدالحسین فاضلی

موفق

کاشت گندم

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عارف منصوری

موفق

کاشت گندم

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط کریم منصوری

موفق

کاشت گندم کشاورزی

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم کشاورزی توسط عبدالحسن کرملا چعب

موفق

کاشت گندم

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط علیا چعب

موفق

کاشت گندم

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط احمد کرملاچعب

موفق

کشت گندم از داشت تا برداشت 4 هکتار

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشت گندم از داشت تا برداشت 4 هکتار توسط علی منصوری

موفق

کاشت گندم

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عبدالحسن کعب

موفق

کاشت گندم

هدف: 100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط عباس مرادی

موفق

کاشت گندم

هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط رستم جمشیدی

موفق

کاشت گندم

هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فاخر چعبی

موفق