جستجو
loading
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فاخر چعبی

موفق
هدف: 2,800,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مصیب روشنی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط کمال کرملا چعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط سامر کعب

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مرتضی منصوری

موفق
هدف: 4,900,000 تومان

طرح تسطیح زمین به مقدار 2/5 هکتار توسط فرید منصوری

موفق
هدف: 100,000 تومان

طرح کاشت گندم4هکتار توسط محمد منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط زینب منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح راه اندازی نانوایی توسط محمدرضا رضایی نیک

موفق
هدف: 4,550,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط ناصر جمشیدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح راه اندازی موسسه فیلمبرداری و عکاسی توسط مهدی میرزایی

موفق
هدف: 5,500,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط چنگیز بامری

موفق