جستجو
loading
هدف: 3,100,000 تومان

طرح مرغداری توسط موسی بامری راد

موفق
هدف: 7,220,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط آمنه بامری راد

موفق
هدف: 7,600,000 تومان

طرح خرید تجهیزات خرازی توسط زهرا پیری

موفق
هدف: 8,400,000 تومان

طرح تجهیز وسائل مغازه در حوزه لوازم سردکننده منزل توسط کمال درزاده

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کافی نت توسط رضا درزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط محمد جمشیدی

موفق
هدف: 5,150,000 تومان

طرح لحاف دوزی توسط معصومه خواجویی خواه

موفق
هدف: 4,600,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط عیسی یار الهی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خیاطی توسط فهیمه غزوی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه و خرید دام توسط عزت پورشیرانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز کارواش ماشین توسط حسن احمدی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط کشور اسفرم

موفق