جستجو
loading
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط فرید منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط محمد علی منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط حسن منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط عبدالحسین منصوری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط احمد منصوری

موفق
هدف: 7,748,000 تومان

طرح کشت شلتوک توسط حامد منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد توسط حوری علیزاده

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط زینب سیفعلی

موفق
هدف: 5,030,000 تومان

طرح ساخت جایگاه دام توسط منوچهر بونگی نژاد

موفق
هدف: 8,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپر مارکت توسط محسن کدخدایی

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط فاروق کدخدایی

موفق
هدف: 4,970,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط یحیی نارویی زاده

موفق