جستجو
loading
هدف: 5,100,000 تومان

طرح جهت هزینه برداشت محصول توسط موسی فلاحی

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط احمد پهلوانی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط یحیی دیمیری جاز

موفق
هدف: 7,600,000 تومان

طرح خیاطی توسط دادمحمد نصرتی

موفق
هدف: 3,900,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط زهرا عیدی وندی

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح خرید کود و سم برای کشت برنج توسط عدنان منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه زنانه توسط زینب دانگاه

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه دروپنجره سازی وجوشکاری توسط جاسم پاکدل

موفق
هدف: 4,385,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مسلم ناروئی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط فردین قاسمی فر

موفق
هدف: 5,200,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط امیر اسکندری نژاد

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط نیما منصوری

موفق