جستجو
loading
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مصطفی سابقی نژاد

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط عباس داودی

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط علی میاحی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط روح الله رحمانی مطلق

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط جلال رحمانی مطلق

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مرتضی سابقی نژاد

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط رضا منصوری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید ابزار آلات بتون ریزی توسط محمد سابقی

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط محمد پهلوانی

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط بهاءالدین سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,600,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط علی سابقی نژاد

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح خرید سم ,کود و کمباین توسط صادق داودی

موفق