جستجو
loading
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط پروین دهمیری نژاد

موفق
هدف: 5,300,000 تومان

طرح صنایع دستی توسط مهناز ظاهری عبده وند

موفق
هدف: 7,372,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط در محمد بامری

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح پرورش گوسفندان اصلاح نژاد شده توسط فرزاد چاوران

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط احمد روشنی

موفق
هدف: 12,100,000 تومان

طرح پرورش ماهی گرمابی توسط حسین منصوری

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید بز توسط عیسی سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپر مارکت توسط صغری داد خدا زاده

موفق
هدف: 9,100,000 تومان

طرح کشت کنجد توسط حمید جام گوهری

موفق
هدف: 6,100,000 تومان

طرح خیاطی توسط کلثوم علیمرادزاده

موفق
هدف: 6,400,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط کلثوم سابقی نژاد

موفق
هدف: 5,400,000 تومان

طرح کاشت ارزن توسط حمید روشنی زهکلوت

موفق