جستجو
loading
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط الهه وجدانی

موفق
هدف: 9,365,000 تومان

طرح خرید تجهیزات جوشکاری توسط رضا چعبی

موفق
هدف: 6,600,000 تومان

طرح خیاطی توسط عشرت سابقی نژاد

موفق
هدف: 9,930,000 تومان

طرح گسترش کارگاه خیاطی توسط نعیمه شجیرات

موفق
هدف: 7,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط بی بان بامری زهکلوت

موفق
هدف: 8,600,000 تومان

طرح آرایشگاه زنانه توسط کبری سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید وسایل ساختمان سازی توسط ایوب غزوی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح تجیهز سوپر مارکت توسط مریم سابکی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی حرفه نگین کاری توسط مسعود آخوندزاده

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح حصارکشی زمین کشاورزی توسط یاسر رئیسی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح تجهیز آرایشگاه مردانه توسط احمد غریب

موفق
هدف: 9,650,000 تومان

طرح راه اندازی خیاطی در منزل توسط صدیقه بامری زه کلوت

موفق