جستجو
loading
هدف: 15,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خیاطی و پارچه فروشی توسط نواب بهزادی

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح خرید قطعات و لوازم مصرفی کارگاه برودتی توسط جواد جزایری

موفق
هدف: 13,100,000 تومان

طرح تهیه و پخش ترشی توسط سیدپیروز هاشمیان

موفق
هدف: 40,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خیاطی توسط یاسمن اموری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط یوسف شهریاری سابقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط مراد سابقی نژاد

موفق
هدف: 17,100,000 تومان

طرح تجهیز کارگاه خیاطی توسط قنبر لران

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط اسحاق سابقی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح تاسیس تعمیرگاه موتورسیکلت توسط دوست محمد چاکری

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط حسین شهریاری سابقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط فهیمه خادمی زه کلوت

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط نوشین راهپیما

موفق