جستجو
loading

کاشت کنجد

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط یوسف دهمیری

موفق

کاشت کنجد

هدف: 30,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط مهرانگیز دهمیری ابراهیم دهمیری

موفق

کاشت کنجد

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط موسی دهمیری نژاد

موفق

کاشت کنجد

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط صالح اسکندری

موفق

کاشت کنجد

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط سعید دهمیری

موفق

کاشت کنجد

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت کنجد توسط امید امیری جاز

موفق

راه‌اندازی سوپرمارکت

هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه‌اندازی سوپرمارکت توسط فرزاد پارسا

موفق

کاشت قطره‌ای کنجد

هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط علی بامری شیوا

موفق

کاشت قطره‌ای کنجد

هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت قطره‌ای کنجد توسط مصطفی سابقی نژاد

موفق

پرورش زنبورعسل

هدف: 20,100,000 تومان

طرح پرورش زنبورعسل توسط اکرم ظاهری

موفق

خرید چرخ خیاطی

هدف: 9,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط لیلا بامری

موفق

شراکت در طرح راه اندازی موتور پمپ آب برقی

هدف: 100,100,000 تومان

طرح شراکت در طرح راه اندازی موتور پمپ آب برقی توسط نادعلی روشنی زهکلوت خانعلی روشنی زهکلوت بلقیس بامری زهکلوت محمدعلی روشنی زهکلوت

موفق