جستجو
loading
هدف: 25,100,000 تومان

طرح سرویس آشپز خانه توسط فوزیه هلالی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح خیاطی چکن دوزی توسط سعید کدخدا

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح کاشت گندم توسط یعقوب محمدیان

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط سجاد عزیززاده

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت خیارشمام(خریدبذر) توسط آریا عزیززاده

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح حصارکشی زمین کشاورزی توسط نصیر رئیسی

موفق
هدف: 4,650,000 تومان

طرح کاشت نهال خرما توسط محسن ناروئی سورگاوان

موفق
هدف: 18,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط سعید ایزدپناه

موفق
هدف: 14,100,000 تومان

طرح تجهیز سوپرمارکت توسط مهدی بامری

موفق
هدف: 5,100,000 تومان

طرح احداث کارگاه تپه زنی توسط فاطمه بامری

موفق
هدف: 10,021,000 تومان

طرح گسترش آرایشگاه توسط مدینه سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی چکن دوزی توسط محسن بلوچی

موفق