جستجو
loading
هدف: 10,100,000 تومان

طرح راه اندازی مغازه پارچه فروشی و خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 5,900,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط مریم بامری

موفق
هدف: 11,100,000 تومان

طرح خرید چرخ خیاطی توسط زهرا بونگی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح راه اندازی کافی نت توسط زهرا حقیقی نژاد

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط شیرزاد چاوران

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح کاشت یونجه توسط جهانگیر فرامرزی

موفق
هدف: 15,100,000 تومان

طرح دامداری توسط پرویز کدخدامنش

موفق
هدف: 14,100,000 تومان

طرح احداث مکانیکی موتور و گیربکس توسط موسی سابقی نژاد

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح خیاطی زنانه توسط آمنه کدخدایی

موفق
هدف: 12,600,000 تومان

طرح مغازه برق کشی و لوله کشی توسط منصور دادخدایی

موفق
هدف: 20,100,000 تومان

طرح خرید چرخ چکن دوزی توسط یونس طوقی

موفق
هدف: 10,100,000 تومان

طرح ارتقای مغازه خرازی توسط سکینه آهورانی

موفق